من
آنقدر آسمان در نگاهم ذخیره دارم ...
که تو پر بگیری ... !!!