من از طرح زیبای هر خاطره،
سلامی غزل گونه خواهم نوشت،

که باور کنی گرچه دور از توام
فراموش هرگز نکردم تو را.

در این رخوت بی مجال زمان،
که احساس پژمرده همچون خزان،

به یاد تو من مانده ام آشنا،
که شاید، که من یاد باشم تو را!